08 april 2020

UPDATE: Ondersteuningsmaatregelen ondernemingen Covid-19

Ondertussen is het leven met COVID – 19 en de ermee gepaard gaande overheidsmaatregelen onze nieuwe dagelijkse realiteit geworden.

Om de economische crisis welke een rechtstreeks gevolg daarvan is zo goed mogelijk in te dammen werden zowel door de Federale overheid als door de Vlaamse overheid een heel pakket aan steunmaatregelen uitgerold.

Deze steunmaatregelen zijn enerzijds geïnspireerd op reeds bestaande steunmaatregelen (bv. waarborgregeling kredieten, aanmoedigingspremie, stelsel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, …) anderzijds wordt ook in een groot aantal corona – specifieke maatregelen voorzien.

Wij lichten de belangrijkste maatregelen hieronder kort voor u toe.

 


Inhoud

 1. Maatregelen ter compensatie van omzetverlies binnen uw onderneming
  1.1. corona hinderpremie wegens verplichte sluiting
  1.2. corona compensatiepremie wegens niet – verplichte sluiting
   
 2. Maatregelen ter compensatie van inkomstenverlies als werknemer/zelfstandige
  2.1. tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
  2.2. overbruggingsrecht zelfstandigen
   
 3. Maatregelen tot uitstel van betalingen of indienen van aangiftes
  3.1. uitstel van ondernemingskredieten
  3.2. uitstel van fiscale en sociale verplichtingen
  3.3. vrijstelling waardevermindering handelsvorderingen

 

1. Maatregelen ter compensatie van omzetverlies binnen uw onderneming

1.1. Corona-hinderpremie voor verplichte sluitingen

Uw onderneming (vennootschap of eenmanszaak) moet van de overheid haar winkel, kantoor, … (fysieke locatie) verplicht sluiten? Uw onderneming heeft minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen? Vraag dan de corona-hinderpremie aan.

Het   gaat om een bedrag van € 4.000,- voor de periode tot en met 5 april. Vanaf 6 april 2020: 160 euro per sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag (zoals die van toepassing was vóór 14 maart 2020). 

Als zelfstandige in bijberoep die aan deze voorwaarden voldoet kan u ook de premie aanvragen indien u dezelfde sociale bijdragen moet betalen als een zelfstandige in hoofdberoep (vraag dit eventueel na aan uw boekhouder of uw sociaal verzekeringsfonds).

Heeft uw onderneming meerdere vestigingen, dan wordt de premie toegekend per vestiging op voorwaarde dat in die vestiging minstens 1 voltijds personeelslid tewerkgesteld is (of 1 voltijdse verdeeld over verschillende deeltijdsen). Er worden maximaal 5 premies per onderneming toegekend.

U kan de premie online aanvragen: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie .

Uw aanvraag moet ingediend zijn binnen de 30 kalenderdagen na afloop van de verplichte sluitingsperiode.

Meer info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie

 

1.2. Corona-compensatiepremie voor niet – verplichte sluitingen

U diende uw onderneming of uw winkel tot op heden niet verplicht te sluiten maar lijdt wel een groot omzetverlies? De Vlaamse overheid komt tegemoet en voorziet nu een eenmalige compensatiepremie van € 3.000.

Voorwaarden:

 • een omzetverlies van meer dan 60 % tegenover dezelfde periode van vorig jaar (14 maart tot en met 30 april). Voor starters wordt een vergelijking gemaakt met het financieel plan. Dit kan op verklaring van eed worden aangetoond.
 • bij meerdere exploitatiezetels : maximaal 5 premies per onderneming;
 • ook voor de onderneming in de vorm van een vzw op voorwaarde dat er minstens 1 iemand voltijds tewerkgesteld is;

Zelfstandigen in bijberoep kunnen een zelfde premie verkrijgen indien ze de volledige sociale bijdragen betalen (vraag na bij uw boekhouder of sociaal verzekeringsfonds).

Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen € 6.996,89 en € 13.993,78, alsook de zelfstandige in bijberoep die verplicht moet sluiten, kunnen aanspraak maken op een premie van € 1.500, op voorwaarde dat men niet voor meer dan 80 % als werknemer actief is.

De aanvraag zal zeer binnenkort via de website van VLAIO kunnen gebeuren.

Voor meer informatie: https://www.vlaio.be/nl/nieuws/compensatiepremie-voor-ondernemers-die-zwaar-omzetverlies-hebben

 

2. Maatregelen ter compensatie van het inkomstenverlies als werknemer of zelfstandige

2.1. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Sedert 20 maart 2020 heeft de federale overheid in een aangepaste procedure voor tijdelijke werkloosheid voorzien indien u kan bewijzen dat deze gerelateerd is aan de corona – uitbraak.

Van zodra een gebrek aan werk/vermindering van werk te maken heeft met COVID – 19 en de ter bestrijding daarvan genomen overheidsmaatregelen, kan u als werkgever beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dit stelsel is retroactief van toepassing vanaf 13 maart 2020 tot 5 april 2020 (verlengbaar tot 30 juni 2020).

Er dient geen aanvraag ingediend voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Concreet?

U dient als werkgever het formulier ASR scenario 5 in te dienen, dit wordt gelijkgesteld met de verplichte mededeling bij de RVA. Let goed op dat u als oorzaak “CORONAVIRUS” opgeeft.

Uw werknemers worden vrijgesteld van de verplichting tot het bezorgen van een maandelijks controleformulier C3.2A en dit voor de maanden maart, april, mei en juni 2020.

Bent u reeds voor 20 maart 2020 in een stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen ingestapt? Dan kan u nog steeds overstappen naar het stelsel van overmacht, retroactief.

De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kunnen alterneren met dagen activiteit. U kan dus als werkgever een “deeltijds” regime van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht uitrollen.

Als werknemer ontvangt u 70% van het begrens loon alsmede een toeslag van 5,63 EUR/dag ten laste van de RVA.

U kan als werkgever ook beslissen om zelf een toeslag toe te kennen aan uw werknemers. Deze zal vrijgesteld zijn van RSZ-bijdragen in de mate dat de werknemer netto niet meer overhoudt dan wat hij in normale omstandigheden zou hebben verdiend. De RSZ deelde recentelijk in haar instructies mede dat voor de berekening daarvan dient gekeken naar het bruto belastbaar bedrag. 

Meer informatie kan u terugvinden op https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0 (infoblad EA).

 

2.2. Overbruggingsrecht zelfstandigen

In Vlaanderen bestaat reeds enige tijd het zogenaamde overbruggingsrecht voor zelfstandigen, het oude stelsel van de “faillissementsverzekering”, die in een financiële ondersteuning voorziet indien u als zelfstandige wordt failliet verklaard of als u noodgedwongen de deuren moet sluiten wegens gevallen van gedwongen onderbreking zoals brand, natuurramp,…

De Vlaamse overheid voorziet in een belangrijke versoepeling en uitbreiding van dit overbruggingsrecht in het kader van de coronacrisis.

Zowel zelfstandigen die verplicht dienen te sluiten ten gevolge van de overheidsmaatregelen als zij die vrijwillig hun activiteiten stopzetten, kunnen gebruik maken van het overbruggingsrecht.

De voorwaarden verschillen evenwel licht, naargelang het geval waarin u zich bevindt:

 • voorwaarden overbruggingsrecht ingeval van een verplichte sluiting:
  In de gevallen dat u als zelfstandige in hoofdberoep uw activiteit verplicht dient te onderbreken;
  het speelt geen rol of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is;
   
 • voorwaarden overbruggingsrecht ingeval van een vrijwillige sluiting:
  In de gevallen dat u als zelfstandige in hoofdberoep uw activiteit voor minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen heeft onderbroken; 
  de onderbreking moet volledig zijn.

Ook zelfstandigen in een zorgberoep kunnen van het overbruggingsrecht gebruik maken. Te denken valt aan de kinesisten, tandartsen,… die gesloten zijn omwille van annulaties van afspraken door cliënteel of omwille van een gebrek aan beschermingsmateriaal (mondmaskers,…).

Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van het overbruggingsrecht.

Concreet houdt dit in dat zelfstandige bijberoepers en actieve gepensioneerden dit recht kunnen aanvragaen op voorwaarde dat zij sociale bijdragen betalen die gelijk zijn aan de minimum bijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep. Het inkomen uit zelfstandige activiteit dient daarvoor gesitueerd tussen € 6.996,- en € 13.993,- per jaar. Het overbruggingsrecht voor bijberoepers bedraagt € 645,- per maand (zonder gezinslast) ofte € 807,- per maand (met gezinslast).

Het overbruggingsrecht kan niet worden gecumuleerd met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het kan wel worden gecumuleerd met de coronahinderpremie.

De maandelijkse uitkering bedraagt € 1.291,69 zonder gezinslast en € 1.614,10 met gezinslast. Om uw gezinssituatie te bewijzen volstaat een verklaring op eer. Het bedrag ad €1.614,10 betreft een absolute maximumgrens. Voor de berekening van deze grens wordt ook het eventuele vervangingsinkomen dat u bekomt als werknemer (d.m.v. uitkering tijdelijke werkloosheid) mee in aanmerking genomen.

De aanvraag tot het bekomen van het overbruggingsrecht dient ingediend bij uw sociaal verzekeringsfonds. Het invulformulier en de gedetailleerde toepassingsvoorwaarden vindt u terug op:

https://www.rsvz.be/nl/inlichtingenformulier-overbruggingsrecht-gedwongen-onderbreking-naar-aanleiding-van-coronavirus.

 

Andere maatregelen

Uiteraard kan u daarnaast ook op de bestaande voorzieningen zoals de aanvraag tot het bekomen van uitkeringen via de ziekteverzekering wegens arbeidsongeschiktheid beroep doen, indien u als werknemer of zelfstandige ziek zou worden als gevolg van een besmetting door COVID-19.

De gebruikelijke regels en procedures zullen daarvoor dienen gevolgd.

 

3. Maatregelen die voorzien in een uitstel van betalingen en/of aangiftes

3.1. Uitstel van ondernemingskredieten

Indien een onderneming zich geconfronteerd ziet met liquiditeitsproblemen ten gevolge van de coronacrisis, kan een uitstel van ondernemingskrediet bij de betrokken bankinstelling worden aangevraagd.

Het uitstel van betaling wordt toegekend voor een maximale termijn van 6 maanden en heeft enkel betrekking op de kapitaalsaflossingen. De intresten blijven wel verschuldigd.

Bovendien betreft het een uitstel, geen afstel. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het verleende uitstel.

De bankinstellingen hebben zich sterk gemaakt om geen dossier – en administratiekosten aan te rekenen voor het bekomen van deze betalingsuitstellen.
 

Voorwaarden?

1) de onderneming heeft betalingsproblemen door de coronacrisis: 

 • de omzet of activiteit is gedaald of zal dalen;
 • er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid;
 • de overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - bevolen tot sluiting van de onderneming.

2) de onderneming is vast gevestigd in België.

3) de onderneming had geen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020.

4) de onderneming heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

Er wordt in een einddatum van deze betalingsuitstellen voorzien per 31.10.2020. Dit betekent concreet dat de aanvraag uiterlijk per 30.04.2020 dient ingediend om van een maximaal uitstel te kunnen genieten.

Uitstellen die worden aangevraagd na 30.04.2020 kunnen dus maximaal tot 31.01.2020 worden toegekend.
 

Praktisch?

Contacteer uw bankinstelling met verzoek tot opening van een dossier. U doet dit best een week voor de vervaldag van de komende maand. De bankinstelling zal waarschijnlijk bewijsstukken opvragen aan de hand waarvan u dient aan te tonen dat u aan de voorwaarden tot uitstel voldoet om de procedure te kunnen opstarten.

Meer informatie kan u terugvinden op de website van Febelfin.

https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/charter-betalingsuitstel-ondernemingskredieten

 

3.2. Uitstel van fiscale en sociale verplichtingen en aangiftes

Tot  30 juni 2020 bestaat de mogelijkheid om bij de FOD Financiën een aanvraag tot steunmaatregelen in te dienen.

Dit houdt in dat u een afbetalingsplan / vrijstelling van nalatigheidsintresten of kwijtschelding van boeten kan bekomen voor:

 • bedrijfsvoorheffing;
 • btw;
 • personenbelasting;
 • vennootschapsbelasting;
 • rechtspersonenbelasting

Hoe?

Op het ogenblik van ontvangst van het aanslagbiljet of betaalbericht, dient u de aanvraag in te dienen. De aanvraag dient ingediend via een daartoe bestemd formulier, terug te vinden op https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19.

 

Ook aan de RSZ kan een uitstel worden gevraagd voor de betaling van sociale bijdragen gedurende het eerste en tweede kwartaal 2020.

De RSZ maakt een onderscheid tussen de ondernemingen die verplicht dienen te sluiten en de anderen.
De ondernemingen die verplicht dienen te sluiten genieten van een automatisch betalingsuitstel. 
Ondernemingen die zelf besloten om geheel te sluiten, dienen een uitstel aan te vragen.

Sinds 09.04.2020 voorziet de RSZ dat ook ondernemingen die niet volledig sluiten, maar een sterke daling kennen van de omzet of van de loonmassa eveneens een uitstel kunnen aanvragen.

Hoe?

De aanvraag dient ingediend via het onlineformulier op de website van de RSZ: https://www.uitstelrszbetalingen.be/covid Er zal gevraagd worden om toe te lichten hoe de onderneming door het coronavirus wordt getroffen (via een verklaring op eer).

Meer informatie: https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/uitstel-van-verschuldigde-betalingen#Ondernemingen_niet_betrokken_bij_het_automatisch_uitstel_of_uitstel_na_voorafgaande_aangifte

Het is ook mogelijk om de betaling van uw sociale bijdragen voor het hele jaar 2020 te verminderen. Dit op voorwaarde dat uw inkomen zou zijn gedaald tot onder welbepaalde wettelijke minimumgrenzen.

Meer informatie vindt u terug op: https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus
 

Naast uitgestelde betalingen van sociale bijdragen en belastingen wordt door de Vlaamse overheid in een automatisch uitstel voorzien van onroerende voorheffing, verkeersbelasting, etc.

Een volledig en gedetailleerd overzicht kan u terugvinden op:

https://belastingen.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst.
 

Ook de verzekeringssector deelde intussen mede om zich soepel op te stellen inzake de betalingen van premies voor de brandverzekering, schuldsaldo, etc.

Daarnaast voorziet ook de federale overheid in uitsteltermijnen voor het indienen van (periodieke) aangiftes in de vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting. De concrete indieningstermijnen kan u terugvinden op https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen.

Tenslotte maakte de federale overheid zich sterk om BTW – tegoeden welke in hoofde van een onderneming zouden bestaan vervroegd uit te keren. Dit dient wel uitdrukkelijk aangevraagd.

Voor meer informatie kan u terecht op: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

 

3.3. Vrijstelling waardevermindering handelsvorderingen

Ten gevolge van de huidige COVID-19 crisis heeft de Belgische fiscus via een circulaire nr. 2020/C/45 het toepassingsgebied van de bestaande vrijstelling van waardeverminderingen op handelsvorderingen uitgebreid naar dubieuze debiteuren die (on)rechtstreeks getroffen worden door de corona - crisis.

U neemt daartoe best contact op met uw accountant / boekhouder.

Voor verdere informatie kan u alleszins terecht op de website van de federale overheid: https://financien.belgium.be/nl/coronavirus

 

BESLUIT

Heeft u nog bijkomende vragen over welke steunmaatregelen u kan aanvragen als ondernemer of zelfstandige?
Wenst u specifieke bijstand en advies in een concreet dossier?

Neem dan gerust contact op met ons kantoor (info@atriusadvocaten.be of 014/21.07.21).

Gedurende de maand april 2020 voorziet Atrius Advocaten in een gratis eerstelijnsadvies via de Atrius Corona Hulplijn. Voor meer informatie daaromtrent kan u terecht op: www.atriusadvocaten.be/corona.