Privacyverklaring en cookie policy

Laatst bijgewerkt: januari 2024

Deze “Privacyverklaring” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: cv Atrius Advocaten, Lierseweg 116, 2200 Herentals, KBO nr. 508.766.087 (hierna: Atrius Advocaten).

De verklaring is bedoeld om u op een transparante manier te informeren over de gegevens die we verzamelen, het doel, de manier waarop we ze gebruiken en de rechten die u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Het is belangrijk deze privacyverklaring aandachtig door te lezen, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op onze website (www.atriusadvocaten.be), door het invullen van één van onze invulformulieren of door het contacteren per e-mail / telefoon, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

Atrius Advocaten stelt zich middels huidige Privacyverklaring in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Atrius Advocaten (zie hoger).

Artikel 2 – Welke gegevens worden er door ons verzameld

We verzamelen uw gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt.
Het gaat om volgende gegevens:

 • identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats);
 • bank- en facturatiegegevens (rekeningnummer, facturatieadres, BTW nummer);
 • IP-adres dat aan u gekoppeld wordt;
 • type van domein waarmee u verbinding maakt met onze website;
 • datum en uur waarop u toegang heeft tot onze website;
 • locatiegegevens;
 • de pagina’s die u bezoekt op onze website;
 • het type browser dat u gebruikt;
 • de zoekbrowser en trefwoorden die u gebruikt om onze website terug te vinden;
 • uw navigatievoorkeuren;
 • enige andere gegevens die nodig zijn voor het leveren van onze diensten;
 • enige andere gegevens die u ons heeft meegedeeld.

Atrius Advocaten verwerkt gebeurlijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen;
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar;
 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele geaardheid.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij we toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Artikel 3 – Waarom verzamelen wij uw gegevens

3.1.   Algemene doeleinden

Atrius Advocaten zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • de levering en facturatie van de door ons gepresteerde diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd;
 • het beantwoorden van een vraag die u ons rechtstreeks heeft gesteld of via één van onze invulformulieren met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming en ons gerechtvaardigd belang;
 • het verzorgen en verbeteren van onze website en het opnemen van gegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Atrius Advocaten om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar het verlenen van bepaalde diensten wordt onmogelijk wanneer u de verwerking weigert.

3.2.    Direct marketing

De persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Atrius Advocaten hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Atrius Advocaten uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Atrius Advocaten, haar producten en/of diensten. Atrius Advocaten kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door haar bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@atriusadvocaten.be.

3.3.   Doorgifte aan derden

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen door ons worden doorgegeven en mogelijk verwerkt door derde dienstverleners, zoals onder meer onze IT-leverancier, sociale secretariaten, overheidsdiensten.

Bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van activiteiten van Atrius Advocaten, waarbij zij haar activiteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Atrius Advocaten failliet gaat, kan dit betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen.

3.4.   Wettelijke vereisten

Het kan voorkomen dat Atrius Advocaten uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet kenbaar maken.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Artikel 5 – Uw rechten

U kan op elk moment verzoeken om het gebruik te corrigeren, verwijderen, controleren, overdragen, toegang te verlenen, zich te verzetten tegen het gebruik en de beperking van uw gegevens te vragen.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren per e-mail: info@atriusadvocaten.be.

U beschikt  tevens over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel: 02/274.48.00, e-mail: contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden, alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Atrius Advocaten aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers en medewerkers.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

Artikel 8 – Cookies

8.1.   Wat is een cookie?

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat m et de pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De informatie opgeslagen door deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan onze website.

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit laat ons toe de werking van onze website te optimaliseren en om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt.

8.2.   Google Analytics – sociale netwerken

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaans bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dient om bij te houden en rapporten te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics te gebruiken voor andere Google diensten.

Op onze website zijn buttons opgenomen om onze webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Linkedin, Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.

De informaties die wordt verzameld door Google en sociale netwerken wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Linkedin, Twitter, Facebook en Google stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield – programma van het Amerikaans Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

8.3.   In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

8.4.   Cookies geplaatst door derden

Voor cookies geplaatst door derde partijen verwijzen wij u graag door naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven.

Artikel 9 – Contact

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden, deze Privacyverklaring en Cookie-policy of met betrekking tot de wijze waarop Atrius Advocaten gegevens verzamelt, kan u contact opnemen op het volgende adres: Atrius Advocaten cv, Lierseweg 116, 2200 Herentals, tel. 014/21.07.21, e-mail: info@atriusadvocaten.be.

Algemene voorwaarden

Versie: januari 2024

Artikel 1: Atrius Advocaten – wettelijke informatie

1.1.   Atrius Advocaten cv, met zetel gevestigd te Lierseweg 116, 2200 Herentals, KBO nr. 0508.766.087 (hierna: Atrius Advocaten) is een burgerlijke vennootschap in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en een groepering in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

1.2   De volgende advocaten zijn middels een samenwerkingsovereenkomst persoonlijk, danwel via een eenpersoonsvennootschap verbonden aan Atrius Advocaten cv:

 • Mr. Guido Wuyts: Wuyts Guido o.v.v. bv, KBO nr. 458.677.366
 • Mr. Annemie Van Hove: Annemie Van Hove o.v.v. bv, KBO nr. 0841.662.070
 • Mr. Ans Leysen: Ans Leysen o.v.v. bv, KBO nr. 841.663.456
 • Mr. Sofie Papen: Sofie Papen o.v.v. bv, KBO nr. 0842.124.504
 • Mr. Vicky Veraghtert: Vicky Veraghtert o.v.v. bv KBO nr. 0753.547.270  
 • Mr. Pieterjan Heremans: Pieterjan Heremans o.v.v. bv KBO nr. 0752.602.313
 • Mr. Niels Van Herck: Niels Van Herck o.v.v. bv KBO nr. 0748.982.728
 • Mr. Alexander Van der Veken: KBO nr. 0754.990.293
 • Mr. Hanna de Vaal: KBO nr. 0772.305.882
 • Mr. Gitte Vermeylen KBO nr. 0790.551.978
 • Mr. Waut Sprenghers KBO nr. 0804.773.267

Alle voormelde advocaten verrichten hun diensten in naam en voor rekening van Atrius Advocaten cv, tenzij zij voor een bepaald dossier uitdrukkelijk hebben verklaard dat zij dit dossier behandelen in eigen naam en voor eigen rekening.

1.3.   U kan bij Atrius Advocaten terecht voor juridisch advies, bijstand en vertegenwoordiging bij geschillen voor de rechtbank of bij buitengerechtelijke geschillen, bemiddeling.

1.4.   Voor verdere informatie of in geval van klachten kan u ons bereiken als volgt:

 • per post: Lierseweg 116, 2200 Herentals;
 • per telefoon: 014/21.07.21;
 • per mail: info@atriusadvocaten.be.

1.5.   Onze diensten worden ofwel per uur aangerekend ofwel per prestatie of op een andere vooraf afgesproken wijze. Een overzicht van onze tarieven is op eenvoudig verzoek te verkrijgen en wordt hierna verder gespecifieerd onder artikel 3.

1.6.   Onze advocaten zijn ingeschreven aan de Balie Provincie Antwerpen en zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de Balie Provincie Antwerpen die geraadpleegd kunnen worden op www.balieprovincieantwerpen.be.

1.7.   Atrius Advocaten maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

1.8.   Het kantoor is voor betwistingen over onkosten en erelonen onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting zoals voorzien in het Reglement van de Balie Provincie Antwerpen. Meer informatie kan u terugvinden op de website van de balie www.balieprovincieantwerpen.be.

Artikel 2: toepassing

2.1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke ten behoeve van een cliënt verrichte prestatie van Atrius Advocaten, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Zij gelden voor alle diensten geleverd door de vennoten-advocaten, medewerkers-advocaten, stagiair-advocaten en werknemers van cv Atrius Advocaten of andere personen die met haar samenwerken of waarvoor zij aansprakelijk is.

Zij hebben voorrang op alle tegenstrijdige of andersluidende voorwaarden van de cliënt, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld.

2.2.      De algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door de cliënt indien deze geen bezwaar heeft geuit binnen een redelijke termijn na kennisname of toezending ervan.

Artikel 3: vergoeding – betaling

3.1.      De vergoeding voor de diensten van Atrius Advocaten wordt aangerekend volgens uurtarieven die kosteloos kunnen worden opgevraagd.  Het uurtarief kan variëren naargelang o.a. het spoedeisend karakter, de complexiteit van de behandelde materie of de specialisatiegraad van de behandelende advocaat. De standaarduurtarieven variëren naargelang voormelde criteria tussen € 125,- en € 300,- per uur.

Het ereloon kan door Atrius Advocaten worden aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en wordt iedere 1° januari van het nieuwe kalenderjaar aangepast volgens de formule = basisereloon x nieuw indexcijfer/aanvangsindexcijfer. Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand december 2023. Het nieuwe indexcijfer is dat van de maand december voorafgaand aan het moment van de aanpassing.

3.2.      Volgende elementen kunnen evenwel een bijkomend ereloon (waaronder de zogenaamde succesfee) verantwoorden: de aard van de zaak, het belang van de zaak, het gunstige resultaat, de hoogdringendheid of de specificiteit van de opdracht. Dit bijkomend ereloon wordt in alle redelijkheid door Atrius Advocaten bepaald en bedraagt behoudens afwijking minstens 3 % van het uitgespaarde dan wel van het bij rechterlijke uitspraak betaalbaar gestelde bedrag.

3.3.      De erelonen van Atrius Advocaten zijn exclusief secretariaats- en andere kosten.

3.4.      Voor incassodossiers of voor vast cliënteel kan een abonnementsformule en/of vaste tarieven besproken worden.

3.5.      Gerechtskosten en andere specifieke kosten en uitgaven (bv. vertaalkosten, gerechtsdeurwaarderskosten…) worden doorgefactureerd tegen effectieve kostprijs.

3.6.      Atrius Advocaten zal haar kosten en erelonen periodiek aanrekenen aan de cliënt via een factuur. Atrius Advocaten is tevens gerechtigd voorschotten op kosten en erelonen te vragen onder de vorm van provisiefacturen. Een voorschot of provisie betreft een forfaitair bedrag voorafgaand aan een gedetailleerde tussentijdse factuur of eindfactuur. Atrius Advocaten is gerechtigd haar werkzaamheden pas aan te vatten of voort te zetten na betaling van de provisiefactuur.

3.7.     Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle facturen van Atrius Advocaten betaalbaar binnen 14 dagen. Indien de cliënt niet akkoord gaat met een factuur of provisiefactuur moet hij deze binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk protesteren. Ingeval van laattijdige betaling is de cliënt, na door Atrius Advocaten in gebreke te zijn gesteld en waarbij deze wordt verwittigd dat een verwijlintrest en extra kosten zullen worden aangerekend indien betaling uitblijft, een verwijlintrest verschuldigd van 8 % per jaar, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag.

3.8.      Ingeval van uitblijven van betaling is Atrius Advocaten gerechtigd haar prestaties op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Atrius Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de opschorting van haar werkzaamheden.n.

3.9.      Atrius Advocaten mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt via haar derdenrekening sommen inhouden tot dekking van de bedragen die de cliënt aan haar verschuldigd is. Atrius Advocaten brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.

Artikel 4: tweedelijns juridische bijstand

De cliënt erkent voorafgaand te zijn geïnformeerd door de advocaat over het feit dat de cliënt, (1) als de bestaansmiddelen van de cliënt een bepaald inkomstenniveau niet overschrijden, (2) als de cliënt een minderjarige is of (3) een persoon in hechtenis is, een “Pro Deo”-advocaat kan bekomen. Dit is de tweedelijnsbijstand, en hiervoor kan de cliënt terecht bij het Bureau voor Juridische Bijstand.

De cliënt gaat akkoord met de voorwaarden van Atrius Advocaten en wenst geen gebruik te maken van zijn eventuele rechten inzake tweedelijns juridische bijstand.

Artikel 5: beroepsaansprakelijkheid

5.1.      Ter dekking van de eventuele beroepsaansprakelijkheid van de advocaten optredend voor en namens Atrius Advocaten, hebben deze advocaten de basispolis van beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Advocaten van de Balie Provincie Antwerpen onderschreven. De polis die de beroepsaansprakelijkheid verzekert verleent dekking in heel de wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de basispolis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Advocaten van de Balie Provincie Antwerpen. De tussenkomst van de verzekeraar – onder de specifieke modaliteiten van de onderschreven verzekeringspolis – bedraagt maximaal € 2.500.000,- per schadegeval. Een afschrift van de afgesloten verzekeringspolis kan schriftelijk opgevraagd en kosteloos ter beschikking gesteld worden.

5.2.      De cliënt aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij/zij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van Atrius Advocaten en haar advocaten en haar aangestelden wordt beperkt tot het bedrag waarvoor Atrius Advocaten en haar advocaten verzekerd zijn. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet van Atrius Advocaten, haar advocaten en/of aangestelden. Indien, om welke reden ook, geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar geschiedt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het aan Atrius Advocaten met betrekking tot de opdracht betaalde ereloon, met een maximum van € 25.000,- per schadegeval.

5.3.      Atrius Advocaten en haar advocaten zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening ten behoeve van en namens de cliënt ongeacht of deze derden hun kosten en erelonen aan Atrius Advocaten, danwel rechtstreeks aan de cliënt aanrekenen. Derden worden steeds geacht hun dienstverlening rechtstreeks voor de cliënt te verrichten, waarbij Atrius Advocaten en haar advocaten enkel optreden als tussenpersoon. De cliënt is gehouden Atrius Advocaten te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

5.4.      Geen aansprakelijkheid kan nog worden aanvaard voor advocatenprestaties die méér dan 1 jaar oud zijn.

5.5.     Aanspraken met betrekking tot opdrachten kunnen enkel gericht worden tegen Atrius Advocaten. Nochtans, voor zover de wet zou toelaten dat vennoten, medewerkers en werknemers van Atrius Advocaten kunnen worden aangesproken, gelden ook in dergelijk geval deze algemene voorwaarden.

Artikel 6: beëindiging

De cliënt en Atrius Advocaten kunnen te allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst beëindigen. Op eerste verzoek zal Atrius Advocaten het dossier aan de cliënt terugbezorgen. De geleverde prestaties en kosten worden afgerekend tot aan de aflevering van het dossier.

Artikel 7: bewaartermijn dossiers

Elk dossier wordt na afsluiting gedurende de wettelijke termijn van 5 jaar op risico van de cliënt bewaard, waarna het definitief zal worden vernietigd.

Artikel 8: intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen is het de cliënt niet toegestaan de door Atrius Advocaten gemaakte adviezen, nota’s, contracten, documenten, processtukken en alle andere intellectuele werkzaamheden, in welke vorm ook, zelf of met behulp van derden te verveelvoudigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, anders dan in het kader van de aan Atrius Advocaten toegekende opdracht.

Artikel 9: privacyverklaring en cookiepolicy

De cliënt verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Privacyverklaring en cookiepolicy van Atrius Advocaten.

Deze Privacyverklaring en cookiepolicy regelt de verwerking van de persoonsgegevens van de cliënt conform de geldende wetgeving desbetreffend.

Artikel 10: nietigheid

De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid van de overige clausules niet in het gedrang.

Artikel 11: toepasselijk recht en bevoegde instanties

11.1.    De betrekkingen tussen Atrius Advocaten en haar cliënt worden beheerst door het Belgisch recht.

11.2.   Ingeval van betwisting zal in eerste instantie betracht worden om minnelijk te regelen. Indien geen minnelijke regeling mogelijk blijkt, zullen uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd zijn en het Vredegerecht van het kanton Westerlo.

11.3.    Met betrekking tot de invordering van erelonen is het Reglement van de Balie Provincie Antwerpen van toepassing. Meer informatie hieromtrent via www.balieprovincieantwerpen.be.