Tarieven

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Eerste consultatie

De eerste consultatie is gratis. Het is een eerste, verkennend en vrijblijvend (telefonisch) gesprek waarbij een probleem / vraag wordt besproken en waarop wij - vanuit onze algemene kennis en ervaring - reeds een eerste antwoord of oriënterend advies (mondeling) kunnen gegeven.

Kosten

Dactylografie

€ 12,00 / stuk

briefwisseling, mails, nota’s / notities, dagvaardingen / verzoekschriften, besluiten, inventaris stukken, overeenkomsten, … dubbels, verzendingkosten in

Bureel- en administratiekosten

15% van dactylografie (min. € 40)

aanmaak dossier, fiche/kaften, telefoon/telefaxen/e-mails, portkosten, bankverrichtingen

Fotokopieën

€ 0,35 / stuk

Aangetekende zendingen (standaardzending)

€ 10,00 / stuk

Verplaatsingen

€ 0,60 / km

Erelonen

Onze standaard uurtarieven liggen tussen € 125,00 – € 300,00 (exclusief BTW).

Het ereloon kan door Atrius Advocaten worden aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en wordt iedere 1e januari van het nieuwe kalenderjaar volgens de formule = basisereloon x nieuw indexcijfer / aanvangsindexcijfer. Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand december 2023. Het nieuw indexcijfer is dat de maand december voorafgaand aan het moment van de aanpassing.

Afhankelijk van o.a. volgende gevallen kan een aangepast uurtarief worden aangerekend:

  • spoedeisende dossiers;
  • bijstand in gespecialiseerde of complexe materies;
  • graad van specialisatie van de behandelende advocaat.

Naast de standaard uurtariefregeling kan in welbepaalde dossiers een forfait worden overeengekomen of een vast percentage op de waarde van het geschil (per aanleg).

Volgende elementen kunnen een bijkomend ereloon (waaronder de zogenaamde succesfee) verantwoorden: de aard van de zaak, het belang van de zaak, het gunstige resultaat, de hoogdringendheid of de specificiteit van de opdracht. Dit bijkomend ereloon wordt in alle redelijkheid door Atrius Advocaten bepaald en bedraagt behoudens afwijking minstens 3 % van het uitgespaarde dan wel van het bij rechterlijke uitspraak betaalbaar gestelde bedrag.

Voor incassodossiers of voor vast cliënteel (met inbegrip van outsourcing) kan een abonnementsformule en/of vaste tarieven besproken worden.

Bij aandelenoverdrachten of overdrachten handelsfonds kan gewerkt worden aan een vaste forfait.

Gerechtskosten

De gerechtskosten, zoals deurwaarderskosten, kosten gerechtsdeskundige, griffierechten, worden doorgefactureerd tegen effectieve kostprijs.