17 januari 2022

Raad voor Vergunningsbetwistingen verduidelijkt dat één dossiertaks per administratief beroepsschrift volstaat

Dossiertaks?

Personen die administratief beroep instellen bij de deputatie van de provincie tegen een omgevingsvergunningsbeslissing zijn een dossiertaks van 100 euro verschuldigd (artikel 12 Omgevingsvergunningsdecreet).

Van meet af aan was er onduidelijkheid of de dossiertaks verschuldigd is per beroepsschrift of per beroepsindiener. Artikel 12 Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt immers dat “elke natuurlijke persoon of rechtspersoon” een dossiertaks verschuldigd is. Oorspronkelijk werd deze bepaling in de praktijk zo gelezen dat één dossiertaks per beroepsschrift kon volstaan, ongeacht het aantal beroepsindieners. Ook collectieve beroepsschriften gaven dus aanleiding tot betaling van slechts éénmaal de dossiertaks van 100 EUR, zoals ook voorheen onder de VCRO de regel was.

De kwestie is niet zonder belang. De correcte betaling van de dossiertaks is immers een ontvankelijkheidsvereiste bij het instellen van administratief beroep. Is de dossiertaks niet betaald, wordt het administratief beroep onontvankelijk verklaard. In dat geval wordt het beroep niet ten gronde behandeld. Het betreft dus een zware sanctie. Daarenboven moet bij het beroepsdossier verplicht een bewijs worden gevoegd van de betaling van de dossiertaks.

Hoeveel dossiertaks moet er worden betaald?

Met het arrest van 18 maart 2021 leek de Raad voor Vergunningsbetwistingen komaf te maken met de praktijk van één dossiertaks per beroepsschrift in de zin dat uit het arrest kon worden afgeleid dat er daarentegen één dossiertaks per beroepsindiener moest worden betaald. Bij collectieve beroepsschriften gaf dit in de praktijk aanleiding tot een fikse verhoging van de financiële drempel voor het instellen van beroep. Als bovendien maar éénmaal dossiertaks was betaald maar er waren meerdere beroepsindieners in het spel, wie had dan ontvankelijk beroep ingesteld? Deze rechtspraak kon dan ook op heel wat kritiek rekenen.

In twee recente arresten van 13 januari 2022 zet de Raad voor Vergunningsbetwistingen nu uitdrukkelijk de puntjes op de ‘i’.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen verwijst naar de parlementaire voorbereiding en het recht op toegang tot de rechter om vervolgens te oordelen dat de regelgeving zo moet worden gelezen dat slechts één dossiertaks per administratief beroepschrift volstaat. Daarmee wordt terug aangeknoopt bij de oorspronkelijke interpretatie dat ook collectieve beroepsschriften aanleiding geven tot betaling van éénmaal de dossiertaks van 100 EUR, ongeacht het aantal beroepsindieners.

Het lijkt erop dat hiermee heel wat onduidelijkheid wordt weggenomen. Althans wat betreft de dossiertaks bij het instellen van administratief beroep. Wie immers nog een procedurele stap verder wil gaan en een zaak aanhangig wil maken bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen zelf, moet er rekening mee houden dat in dat geval alsnog een rolrecht verschuldigd is… per verzoekende partij.

Meer informatie nodig? Aarzel niet om ons te contacteren.

De arresten kan u hier terugvinden: