27 maart 2020

De invloed van het Coronavirus op de bouwsector: Wat u moet weten.

Het Coronavirus heeft helaas ook invloed op de bouwsector. Wij geven u hierbij een overzicht van wat u als bouwbedrijf moet weten. 

 

1. Mogen er nog werken uitgevoerd worden binnen in een woning?

Een strikte vereiste die zich stelt voor werkzaamheden binnenshuis is de hoogdringendheid ervan in het kader van veiligheid, welzijn en hygiëne (loodgieter, herstellingen). Dergelijke depannages en herstellingen mogen nog uitgevoerd worden. Andere werken binnen in een woning zijn niet meer toegelaten.

Hier geldt één uitzondering voor activiteiten binnen in niet-bewoonde gebouwen en woningen. Deze mogen nog doorgaan, mits toepassing van de social distancing-maatregelen.

 

2. Mogen er nog werken uitgevoerd worden buiten een woning?

Buiten een woning mogen er nog activiteiten plaatsvinden, uiteraard eveneens met inachtname van de social distancing-maatregelen.
 

3. Wat met lopende aannemingscontracten?

3.1. Private aannemingscontracten.

Het kan zijn dat uw opdrachtgever u verbiedt om nog verder te werken. Deze beslissing zal u dienen te respecteren. U vraagt uw opdrachtgever best om dit schriftelijk te bevestigen. Dit kan per e-mail.

Hierop kan u antwoorden dat u:

  • op zijn uitdrukkelijk verzoek de uitvoering van de werken schorst;
  • uitdrukkelijk voorbehoud formuleert voor schade die u hierdoor eventueel zal lijden en die u desgevallend op uw opdrachtgever zal verhalen;
  • nog niet kan meedelen wanneer u de werkzaamheden zal kunnen hervatten.

Het is eveneens mogelijk dat u niet langer kan werken op een werf wegens de corona-maatregelen of dat u vertragingen voorziet. Het is belangrijk om na te kijken wat het contract met uw opdrachtgever hieromtrent bepaalt. Uiteraard dient u uw opdrachtgever van deze feiten in kennis te stellen.

3.2. Overheidsopdrachten.

Het is mogelijk dat de opdracht door het bestuur wordt geschorst.

U schrijft het bestuur best onmiddellijk aan met de mededeling dat u:

  • kennis neemt van de beslissing om de werken te schorsen;
  • uitdrukkelijk voorbehoud formuleert voor schade die u hierdoor eventueel zal lijden en die u desgevallend op het bestuur zal verhalen. U geeft eveneens best al aan over welke vaste kosten o.a. het eventueel zal kunnen gaan.

Stel dat u de werf moet schorsen. U dient het bestuur op straffe van verval tijdig in te lichten, meer concreet dient dit te gebeuren binnen de 30 dagen nadat de feiten zich hebben voorgedaan. Deze mededeling dient per aangetekend schrijven te worden verstuurd.

Voor alle federale overheidsopdrachten waarvan wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan het coronavirus, zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen. Alle uitvoerders van overheidsopdrachten (dienstverleners, bedrijven en zelfstandigen) komen in aanmerking. 

De steun omvat een vrijstelling van boetes of sancties indien aangetoond wordt dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan Covid-19. 

U kan dit aanvragen via info@bosa.fgov.be, cpaba@bosa.fgov.be of uw contactpersoon. 

3.3. Maakt het feit dat u de overeengekomen uitvoeringstermijn niet zal halen overmacht uit?

Het dient benadrukt dat het de regel is dat overeenkomsten moeten nageleefd worden en in principe niet zomaar stopgezet of geschorst kunnen worden door één van de partijen. Gebeurt dit wel dan bestaat de kans dat door de wederpartij een schadevergoeding wordt gevorderd omwille van een contractuele wanprestatie.

De wet geeft geen concrete definitie van het begrip overmacht. De rechtspraak definieert overmacht als een “onoverkomelijk beletsel voor de nakoming van een verbintenis”. Het moet gaan om een externe en onvoorzienbare omstandigheid (vreemd aan de schuldenaar) die de nakoming van de verbintenis volstrekt onmogelijk maakt en die niet aan de schuldenaar verweten kan worden.

Van overmacht kan in deze sprake zijn wanneer u de werf dient stil te leggen omdat:

  •  de social distancing van 1,5 meter niet kan worden gehaald;
  •  het gaat om niet-dringende werken binnen in een bewoonde woning.

 

4. Stel dat uw architect zijn werkzaamheden schorst omwille van de Coronacrisis.

Toezicht door een architect is verplicht. U zal de werkzaamheden aldus dienen stil te leggen. Of u moest een andere architect bereid vinden om toezicht te houden.