22 februari 2021

Dag van het slachtoffer: Aandacht voor een correcte begroting van letselschade

22 februari werd uitgeroepen tot de “Europese Dag van het Slachtoffer”. Op deze dag wordt extra aandacht gevraagd voor de positie en de rechten van slachtoffers binnen onze samenleving. 

Men kan slachtoffer worden om diverse redenen en ten gevolge van diverse oorzaken. Te denken valt aan een verkeersongeval, een medische fout of een misdrijf maar ook andere fouten van derden kunnen aanleiding geven tot schade, zoals bijvoorbeeld een bijtwonde door een hond. 

Gelukkig staat een slachtoffer er in onze moderne maatschappij niet langer meer alleen voor. Doorheen de jaren werden tal van gespecialiseerde organisaties opgericht, zoals Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) etc. om slachtoffers bij te staan. 

Hoewel het waarschijnlijk niet het eerste is waaraan u denkt als u slachtoffer bent geworden, kan ook een advocaat een belangrijke bijdrage in bijstand en ondersteuning leveren. 

Fout, schade en oorzakelijk verband 

In sommige gevallen zal de fout welke de schade heeft veroorzaakt door de tegenpartij en/of diens verzekeringsmaatschappij worden betwist. In dat geval zal u als slachtoffer juridisch moeten argumenteren en bewijzen dat er sprake is van fout, schade en oorzakelijk verband. Meestal verloopt dit via een gerechtelijke procedure. 

Het vaststellen van de correcte schadevergoeding 

Maar ook indien de aansprakelijkheid vaststaat en/of buiten een gerechtelijke procedure kan de tussenkomst van een advocaat verkieslijk zijn, met name in de fase van de schadebegroting. Indien men als slachtoffer betrokken is geraakt bij een ongeval waarbij lichamelijke schade werd opgelopen, dan moet er nagegaan worden in welke mate en bij welke verzekeraar hiervoor een vergoeding kan worden bekomen. 

Zowel het bewijs als de berekening van deze vergoeding vormt vaak een langdurend en ingewikkeld proces. Zeker wanneer er sprake is van ernstige blijvende lichamelijke schade naar de toekomst toe. 

Bewijsstukken en medische expertises 

Om de lichamelijke schade vast te stellen zal u – meestal op vraag van de verzekeringsmaatschappij – worden onderworpen aan diverse medische onderzoeken, zogenaamde “expertises”. Indien u niet akkoord kan gaan met de besluitvorming van deze door de verzekeringsmaatschappij aangestelde arts, heeft u recht op een eigen raadgevend geneesheer. Indien zij van mening verschillen, kan dit uitmonden in een gerechtelijke of buitengerechtelijke medische expertise.

Daarnaast zal u gevraagd worden om bewijzen voor te brengen van alle geleden schade. Dit kan aan de hand van aankooptickets, rekeningafschriften, (ziekenhuis)facturen, apotheekbonnen, overzicht van gemaakte verplaatsingen, etc. 

Het gebruik van de Indicatieve Tabel als leidraad 

Aan de hand van de voorgelegde bewijzen en medische expertises, zal de omvang van de schade kunnen worden begroot. Daarvoor wordt reeds jaar en dag toepassing gemaakt van de Indicatieve Tabel en de rechtspraak welke daarrond tot stand is gekomen. Deze Indicatieve Tabel werd opgesteld door een werkgroep van rechters bij de Politierechtbank en de rechtbank van Eerste Aanleg en wordt in principe om de 4 jaar geëvalueerd en opnieuw gepubliceerd. Op dit moment wordt de versie van 2016 gehanteerd. 

De lndicatieve tabel is voornamelijk bedoeld als leidraad voor de raming van schade die men niet aan de hand van concrete bewijsstukken kan begroten. Bijvoorbeeld voor de vergoeding van arbeidsongeschiktheid en loonverlies welke u leidt naar aanleiding van het ongeval. Of nog de morele schade (persoonlijke ongeschiktheid), de esthetische schade (door blijvende littekens) of huishoudelijke schade (doordat u bepaalde taken niet meer kan verrichten in het huishouden) etc. 

Naar de toekomst toe voorziet deze Indicatieve Tabel in verschillende vergoedingsmethoden op basis waarvan de schadevergoeding kan worden toegekend: de uitkering als kapitaal waarbij vaak met sterftetabellen wordt gewerkt, zgn. kapitalisatiemethode, een geïndexeerde rente of de forfaitaire vergoeding per punt. Naargelang de ernst en de aard van de schade zal een bepaalde vergoedingsmethode als de meest verkieselijke dienen te worden bepaald. 

Ook voor de eventuele morele schade die is ontstaan wanneer uw partner, gezinsleden of andere dierbaren het slachtoffer zijn geworden van een ongeval met blijvende schade of zelfs overlijden, dient een vergoeding te worden voorzien. 

Bijstand door een specialist

Zoals u ziet zal de exacte grootte van uw schadeclaim afhankelijk zijn van heel wat factoren en doorgedreven minnelijke onderhandeling en/of procedures. 

Om er zeker van te zijn dat alle relevante factoren worden meegenomen en alle schadeposten waarop u recht heeft worden vergoed, is het raadzaam om professionele hulp in te roepen. Bovendien kan deze complexe afwikkeling als slachtoffer zeer belastend en zelfs hinderlijk zijn in de weg naar een zo goed mogelijk herstel. De tussenkomst van een advocaat kan dan heel wat zorgen wegnemen. 

Binnen Atrius advocaten worden reeds gedurende meer dan 10 jaar dergelijke dossiers behandeld. Wij zijn dan ook een geschikte metgezel om u doorheen deze afwikkeling heen te loodsen. U kan steeds vrijblijvend contact met ons opnemen via ons contactformulier.