02 juni 2020

Corona-ouderschapsverlof: zowel voor werknemers als zelfstandigen.

Vele ondernemingen hebben ondertussen hun activiteiten terug opgestart, winkels zijn terug open. Evenwel kunnen nog niet alle kinderen opnieuw op de schoolbanken terecht en kan vooralsnog geen beroep worden gedaan op de grootouders voor opvang. De overheid tracht hieraan nu te verhelpen met het corona-ouderschapsverlof dat de mogelijkheid wil bieden aan ouders om tijdens de coronacrisis hun werk te verzoenen met de tijd die nodig is voor de opvang van (jonge) kinderen.

De voorwaarden voor het corona-ouderschapsverlof voor werknemers werden reeds uitgewerkt in het Koninklijk Besluit nr. 23 van 13 mei 2020, gepubliceerd op  14 mei 2020. Het (ontwerp van) Koninklijk Besluit voor de zelfstandigen werd aangenomen op 16 mei 2020 maar op de publicatie daarvan is het nog even wachten.

Wij lichten hieronder voor u de belangrijkste voorwaarden toe in beide stelsels.
 

1. Corona-ouderschapsverlof voor werknemers

Het nieuwe ouderschapsverlof bestaat naast het gewone ouderschapsverlof. Het is gebaseerd op de bestaande regels van het (gewone) ouderschapsverlof maar biedt soepelere toepassingsvoorwaarden, een hogere uitkering en de aanvraagprocedure verloopt sneller.

Herleiding van prestaties

Er zijn twee soorten van onderbreking mogelijk:

  • de onderbreking met 1/5 (vermindering van prestaties tot 80%);
  • de onderbreking tot de helft (vermindering van prestaties tot 50%).

Voor een vermindering met 1/5 moet je minstens voltijds werken, voor een halftijdse onderbreking wordt een minimale tewerkstelling van ¾ vereist.
Een voltijdse of 1/10 werkonderbreking is niet mogelijk in het kader van het corona-ouderschapsverlof.

Modaliteiten

De werknemer kan aanspraak maken op corona-ouderschapsverlof in het kader van geboorte, adoptie of opvang van een (pleeg)kind zolang het kind jonger is dan 12 jaar (of jonger dan 21 jaar in geval van een kind met een handicap).

De anciënniteitsvoorwaarde is beperkter dan het gewone ouderschapsverlof. Zo dient de werknemer slechts 1 maand anciënniteit aan te tonen bij de werkgever op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving.

Het corona-ouderschapsverlof kan opgenomen worden vanaf 1 mei 2020. De einddatum werd voorlopig vastgesteld op 30 juni 2020 maar kan eventueel via koninklijk besluit worden verlengd.

Het is een “extra” ouderschapsverlof. Dit wil zeggen dat de periodes van het corona-ouderschapsverlof niet worden afgetrokken van de maximumduur van het gewone ouderschapsverlof. Het is ook mogelijk om het gewone ouderschapsverlof om te zetten in corona-ouderschapsverlof. Ook periodes van tijdskrediet, loopbaanonderbreking en/of thematisch verlof kunnen worden omgezet in corona-ouderschapsverlof, mits instemming van de werkgever.

Het corona-ouderschapsverlof kan door elk van beide ouders aangevraagd worden. Anderzijds is het niet mogelijk om gelijktijdig voor 2 (of meer) verschillende kinderen corona-ouderschapsverlof te krijgen.

Tijdens de periode van het corona-ouderschapsverlof wordt een onderbrekingsuitkering betaald door de RVA. Deze uitkering is forfaitair en bedraagt 25% meer dan de uitkeringen voor het gewoon (halftijds of 1/5) ouderschapsverlof.

Aanvraagprocedure

Het corona-ouderschapsverlof is geen recht, maar een mogelijkheid waarvoor het akkoord van de werkgever nodig is. De werkgever moet zijn instemming geven met de onderbreking zelf, de onderbrekingsbreuk, de startdatum en de duur van het corona-ouderschapsverlof.

De werkgever moet minstens 3 werkdagen op voorhand worden ingelicht omtrent het gegeven dat u ouderschapsverlof wenst op te nemen. In deze e-mail en/of aangetekend schrijven moet de begin- en einddatum worden vermeld alsmede de onderbrekingsbreuk die men kiest voor het corona-ouderschapsverlof. 

De werkgever moet maximaal 3 werkdagen na de aanvraag en ten laatste voor de aangegeven begindatum van het corona-ouderschapsverlof het verzoek beantwoorden. Dit akkoord / weigering moet schriftelijk worden meegedeeld.

Als de werkgever toestemt in het opnemen van het corona-ouderschapsverlof, dient uiterlijk binnen 2 maanden na de datum waarop het verlof een aanvang neemt, het verzoek ingediend bij de RVA.

De RVA voorziet in een online-aanvraagformulier: https://www.rva.be/nl/nieuws/aanvraagprocedure-corona-ouderschapsverlof
 

2. Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Op initiatief van de Minister van Zelfstandigen (dhr. Ducarme) werd besloten om ook een corona-ouderschapsuitkering in te voeren ten gunste van de zelfstandige ouders voor de periode mei en juni.

Herleiding van prestaties

De uitkering is bestemd voor zelfstandigen die hun activiteiten voortzetten maar deels herleid zien omwille van de zorg voor een of meerdere kinderen jonger dan 12 jaar (of jonger dan 21 jaar in het geval van een kind met een handicap).

Om recht te hebben op het corona-ouderschapsverlof dient de zelfstandige activiteit gedurende minstens één volledige kalendermaand beïnvloed te zijn door het verlenen van ouderlijke zorgen. Er wordt niet vereist dat de prestaties effectief met een bepaald percentage zouden worden herleid (cfr. aan de regels voor werknemers). De herleiding van prestaties kan bovendien worden bewezen aan de hand van een verklaring op eer.

Modaliteiten

Het corona-ouderschapsverlof kan worden aangevraagd door volgende zelfstandigen:

  • de zelfstandige in hoofdberoep, meewerkend partner of student-zelfstandige;
  • de zelfstandige in bijberoep en zelfstandigen die actief zijn na de wettelijke pensioenleeftijd;

Dit evenwel op voorwaarde dat hun wettelijk verschuldigde voorlopige RSZ-bijdragen gelijk zijn aan de bijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep.

De uitkering zal 532,24 EUR per maand bedragen of 875,- EUR voor een eenoudergezin.

Zijn beide ouders zelfstandige, dan komen beide ouders in aanmerking voor de tijdelijke ouderschapsuitkering.

Let op!

Het corona – ouderschapsverlof kan niet worden gecumuleerd met een andere uitkering in het zelfstandigenstelsel. Zo kan zij niet worden gecumuleerd met het vervangingsinkomen “overbruggingsrecht”.

Aanvraagprocedure

Hoewel het (ontwerp van) Koninklijk Besluit nog niet werd gepubliceerd werd er reeds aan de sociale verzekeringsfondsen gevraagd om de aanvragen nu al te registreren voor de zelfstandige ouders die van het verlof zouden willen genieten.

De formulieren zijn online terug te vinden op de respectievelijke websites van de sociale verzekeringsfondsen.

De aanvraag kan worden ingediend tot 30 september 2020. Het is bovendien mogelijk om meteen voor de maanden mei en juni 2020 een uitkering wegens corona – ouderschapsverlof aan te vragen.

 

Nog vragen over het corona-ouderschapsverlof of andere (juridische) vragen rond corona?

Check www.atriusadvocaten.be/corona

Wij helpen u graag verder.